Provozní řád

Stáhnout ve formátu PDF
Provozní řád stanovuje pravidla pro využívání tenisových dvorců tenisového klubu Lány a jejich příslušenství členy klubu i dalšími návštěvníky. Na tenisových kurtech jsou vítáni všichni sportovci i ostatní, kteří dodržují pravidla slušného chování a v areálu udržují čistotu a pořádek.

Tenisový klub neručí za majetek hráčů volně odložený v šatnách, na tenisových dvorcích a jiných místech areálu. Doporučujeme všem, aby doklady, peníze, mobily a jiné cennosti neponechávali bez dohledu a věnovali jim patřičnou pozornost. Návštěvník vstupuje a pohybuje se po areálu na vlastní nebezpečí a při svém jednání je povinen dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.   

V celém tenisovém areálu platí přísný zákaz kouření a není povolena přítomnost domácích zvířat. Vstup na kurty je povolen pouze ve vhodné tenisové obuvi, která nepoškozuje antukový povrch kurtu. Vlastní hru je nutno provozovat v přiměřeném tenisovém oděvu (na v plavkách nebo do půli těla). Při hře jsou hráči povinni se vyvarovat nepřiměřených hlasitých a vulgárních projevů. 

Vlastní tenisové kurty jsou určeny výhradně ke hře tenisu. Jejich použití k provozování jiných druhů sportu je zakázáno. Obsazování kurtů probíhá v tomto pořadí:

 • utkání soutěží družstev a turnaje pořádané na domácích dvorcích
 • příprava závodních hráčů podle tréninkového rozvrhu
 • obsazení dvorců na základě pronájmu
 • volné využití dvorců ke hře

Kurty neobsazené výše uvedeným způsobem, mohou být volně využity ke hře. Pro placenou hru hostů podle ceníku za pronájem je vyhrazen kurt č. 2, přičemž ve středu odpoledne jsou všechny kurty vyhrazeny pouze pro členy s výjimkou čtyřhry, které se může účastnit jeden platící host.

Hrací doba je na všech kurtech do 22 hodin. Kurt č. 1 je vybaven umělým osvětlením. Po vypnutí světel není možné světla ihned znovu zapnout.

Provozování trenérské činnosti (za úplatu) je na kurtech tenisového klubu povoleno pouze pro trenéry určené výborem klubu. Výjimky může odsouhlasit pouze výbor klubu. V provozních hodinách je možné ke hře zdarma využívat odrazové zdi.

Při používání dvorců i jejich příslušenství jsou návštěvníci povinni v souladu se stanovami klubu šetřit veškeré zařízení i další majetek a chránit je před poškozením nebo zcizením.

Pravidla pro rezervaci kurtů členy tenisového klubu:

 • Rezervační systém je bezplatný.
 • Rezervování kurtu je možné nejvýše na dva týdny dopředu.
 • Členové klubu zapisují svoje rezervace sami v online rezervaci. Rezervace je možná na maximálně dvě hodiny vcelku.
 • Hosté rezervují kurty ve stejné online rezervaci. Poplatek za užití kurtu se platí u správce kurtů, který vám zapůjčí klíče od areálu a šatny č. 4. Zakoupenou vstupenku je povinné před začátkem hry špendlíkem připíchnout vedle rezervačního archu, který je umístěn na chodbě před šatnami. Na vstupence musí být uvedeno datum a čas hry.
 • Kurt č. 2 je určen pro rezervace hostů (mimo čas plánovaných akcí).
 • Kurty č. 1, 3 a 4 jsou určeny pro rezervace členů (mimo čas plánovaných akcí).
 • Pokud se hráč na kurt nedostaví do 10 minut po začátku rezervace, rezervace je neplatná a kurt může využít kdokoliv.
 • Pokud na jakémkoliv kurtu není rezervace, včetně kurtu č. 2, je volný pro hru členů.
 • Hráči, kteří hrají bez rezervace, se přesto (pokud je to technicky možné) před začátkem hry zapíší do online rezervace za účelem přehledu o vytíženosti kurtů a informovanosti příchozích zájemců o hru na kurtě.
 • Hosté před opuštěním areálu zamknou šatnu č.4 a pokud je areál prázdný, tak zamknout i branku od areálu. Klíče se vrací zpět správci kurtu.

Pokud je kurt suchý a prašný, tak je povinné před začátkem hry tenisový kurt důkladně postříkat vodou z hadice. Po ukončení hry je povinné tenisový kurt srovnat dřevěným hrablem a poté zamést síťovačkou. Úprava kurtu před a po hře se započítává do zarezervovaného času hry.

Ceník

Stáhnout ve formátu PDF
Tenisový kurt při hře hostů – 100 Kč za hodinu

Pokud si člen klubu pozve ke hře hosta (nečlena klubu), je host povinen uhradit správci tenisových kurtů odpovídající část poplatku za pronájem podle této tabulky:

Varianta hry Cena za hodinu
Dvouhra dvou hostů nebo čtyřhra čtyř hostů 100,-
Dvouhra s jedním hostem 50,-
Čtyřhra s jedním hostem 25,-
Čtyřhra s dvěma hosty 50,-
Čtyřhra s třemi hosty 75,-

Kontakty

Předseda klubu
Petr Moravec +420 737 217
Hlášení jakékoliv závady na zařízení klubu
Petr Moravec +420 737 217
Josef Hložek +420 603 908
Rezervace kurtů pro hosty
Tenisový kurt se rezervuje elektronicky. Poplatek za užití kurtu se platí u správce kurtů, který půjčuje klíče od areálu a šatny č. 4.